دانشجوی دکتری مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی اصفهان – رتبه 1 – شاگرد اول دانشکده و دانشگاه با معدل 19/42

کارشناس ارشد مهندس شیمی (گرایش پیشرفته) – دانشگاه صنعتی اصفهان

1-Effect of the feed splitting and heat integration in classical arrangements on the Cost Minimization in Separation of the Ternary mixture, Chemical Engineering and Processing.
2-Cost Minimization by Genetic Algorithm and Energy Consumption Investigation in Separation of Ternary mixture, The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition.
3-Cost Minimization by Genetic Algorithm and The Investigation of Heat Integration Effect on Energy Quality by Exergy Analysis in Separation of Ternary mixture, The 3rd Technical Conference of Thermodynamic.
4-Analyzing and Checking the Wastewater Refinement Systems by Exergy Analysis, 4th Annual Clean Energy Conference.
5-Optimization of Distillation Columns by GA, 14th Iranian National Congress of Chemical Engineering.
6-Comparison the petlyuk distillation column and prefractionator with heat integration and optimizing by genetic algorithm, 15th Iranian National Congress of Chemical Engineering.
7-Modeling the azeotropic mixture of water and ethanol using pervaporation process by computational fluid dynamics, The 8th National Conference on CFD Applications in Chemical & Petroleum Industries
8-Modeling the azeotropic mixture of water and isopropanol using pervaporation process by computational fluid dynamics (CFD), The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018)

1-دروس تخصصی:
ترمودینامیک، انتقال حرارت، انتقال جرم، مکانیک سیالات، عملیات واحد، طراحی راکتور، کنترل فرایند، ریاضیات(پایه و کاربردی مهندسی شیمی)، موازنه و طرح واقتصاد مهندسی
2-نرم افزارهای تخصصی:
MATLAB –Hysys – Aspen Plus – Aspen Icarus – Aspen HX.Net– Aspen B.jac
3-مباحث تخصصی:
بهینه سازی فرایند با الگوریتم های تکاملی (الگوریتم ژنتیک، الگوریتم مورچگان و ….) ، شبکه عصبی، انتگراسیون فرایند، تکنولوژی پینچ، تکنولوژی اکسرژی، فرایند تقطیر، فرایندهای غشایی

 1. تدریس درس مکانیک سیالات 2 در دانشگاه صنعتی اصفهان – پاییز و زمستان 97 و بهار 98 (ترم اول و دوم سال تحصیلی 97 – 98)
 2. عضو هیئت داوران و طراحان سؤال دومین دوره مسابقات کشوری شبیه سازی فرایندهای شیمیایی – دانشگاه صنعتی اصفهان – زمستان 97
 3. تدریس دروس انتقال جرم و عملیات واحد و کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ویژه آزمون کارشناسی ارشد – مؤسسه بینش – تابستان، پاییز و زمستان 97
 4. تدریس دروس طراحی راکتور و کنترل فرایند ویژه آزمون کارشناسی ارشد – مؤسسه بینش – پاییز و زمستان 97
 5. تدریس نرم‌ افزارهای Aspen Hysys و MATLAB – مؤسسه بینش – تابستان و پاییز 97
 6. تدریس کلاس‌های نکته و تست دروس انتقال جرم و عملیات واحد و کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ویژه آزمون کارشناسی ارشد – مؤسسه بینش –بهار 98
 7. طراحی سؤالات دروس ترمودینامیک، انتقال جرم و عملیات واحد، طراحی راکتور، کاربرد ریاضیات و کنترل فرایند در 8 مرحله آزمون آزمایشی مؤسسه بینش – ویژه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98
 8. تدریس درس مکانیک سیالات 2 در دانشگاه صنعتی اصفهان – پاییز و زمستان 97 (ترم اول سال تحصیلی 97 – 98)
 9. تدریس دروس انتقال جرم و عملیات واحد و کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ویژه آزمون کارشناسی ارشد – مؤسسه بینش – تابستان و پاییز 97
 10.  تدریس درس مکانیک سیالات 2 در دانشگاه صنعتی اصفهان – پاییز و زمستان 96 و بهار 97 (ترم اول و دوم سال تحصیلی 96 – 97)
 11.  عضو هیئت داوران و طراحان سؤال اولین دوره مسابقات کشوری شبیه سازی فرایندهای شیمیایی – دانشگاه صنعتی اصفهان – پاییز 96
 12.  تدریس درس نرم افزار تخصصی مهندسی شیمی 2 (Aspen Hysys) در دانشگاه صنعتی اصفهان – زمستان 96 و بهار 97(ترم دوم سال تحصیلی 96 – 97)
 13.  تدریس دروس انتقال حرارت 1 و انتقال جرم در دانشگاه آزاد تهران جنوب – تابستان 96
 14.  تدریس دروس انتقال جرم و عملیات واحد و کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ویژه آزمون کارشناسی ارشد – مؤسسه بینش – تابستان، پاییز و زمستان 96
 15.  تدریس دروس طراحی راکتور و کنترل فرایند ویژه آزمون کارشناسی ارشد – مؤسسه بینش – پاییز و زمستان 96
 16.  تدریس درس پدیده‌های انتقال ویژه آزمون دکتری – مؤسسه بینش – پاییز و زمستان 96
 17.  تدریس دروس انتقال جرم و عملیات واحد و کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ویژه آزمون کارشناسی ارشد – مؤسسه بینش – نگاره شیراز – تابستان، پاییز و زمستان 96
 18.  تدریس دروس انتقال حرارت و ترمودینامیک ویژه آزمون کارشناسی ارشد – مؤسسه جهش – تابستان، پاییز و زمستان 96
 19.  تدریس نرم‌ افزارهای Aspen Hysys و MATLAB – مؤسسه جهش – پاییز و زمستان 96
 20. طراحی سؤالات  ترمودینامیک، انتقال جرم و عملیات واحد، طراحی راکتور، کاربرد ریاضیات و کنترل فرایند در 9 مرحله آزمون آزمایشی مؤسسه بینش،آزمون ارشد مهندسی شیمی 97
 21.  تدریس درس نرم افزار (Aspen Hysys) در دانشگاه صنعتی اصفهان – زمستان 95 و بهار 96 (برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته شیمی)
 22.  تدریس درس مکانیک سیالات در دانشگاه آزاد تهران جنوب – زمستان 95 و بهار 96
 23.  تدریس درس نرم افزار تخصصی مهندسی شیمی 2 (Aspen Hysys) در دانشگاه صنعتی اصفهان – پاییز و زمستان 95 (برای دانشجویان ترم 7)
 24.  تدریس دروس آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی شیمی در موسسات بینش-نگاره و موسسه جهش – تابستان، پاییز و زمستان 95 و بهار 96 در تهران
 25.  تدریس دروس آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در موسسه نوین صدرا – شهر اصفهان – پاییز و زمستان 95
 26.  تدریس درس نرم افزار تخصصی مهندسی شیمی 2 (Aspen Hysys) در دانشگاه صنعتی اصفهان – پاییز و زمستان 94 (برای دانشجویان ترم 7)
 27.  تدریس دروس تخصصی مهندسی شیمی ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – اصفهان و تبریز – از تابستان 94
 28.  تدریس دروس (ترمودینامیک، انتقال حرارت، انتقال جرم، مکانیک سیالات، عملیات واحد، طراحی راکتور، کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی وکنترل فرایند) برای آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از سال 1387 تا کنون
 29.  تدریس دروس (ترمودینامیک، طراحی راکتور و پدیده های انتقال پیشرفته) برای آزمون دکترای مهندسی شیمی از سال 1393 تا کنون
 30.  تدریس دروس تخصصی مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی از سال 1385 تا کنون و تدریس دروس تخصصی مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1388 تا کنون
 31.  تدریس نرم افزارهای تخصصی مهندسی شیمی در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال از سال 1391 تا کنون
 32.  تدریس نرم افزار MATLAB در اداره کل آموزش شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 33.  تدریس نرم افزار MATLAB در دانشگاه صنعت نفت
 34.  تدریس نرم افزار Hysys در دانشکده شیمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 35.  تهیه لوح فشرده آموزشی “مدیریت انرژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی” به عنوان بزرگ ترین پروژه آموزشی شرکت ملی صنایع پتروشیمی