پسا دکتری مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتری مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی اصفهان – رتبه 1 – شاگرد اول دانشکده و دانشگاه با معدل 19/42

1-Combining game theory and evolutionary algorithms for optimizing hybrid RDWC–pervaporation–vapor permeation process equipped with solar heating system, Journal of Cleaner Production, 2022.

2-The hybrid RDWC–pervaporation with series–parallel arrangement and heat integration for ETBE production, Separation and Purification Technology, 2021.

3-Optimum process configuration for ETBE production based on TAC minimization, Separation and Purification Technology, 2021.

4-Optimization and Heat Integration of Hybrid R–HIDiC–PV Process with the Series–Parallel Arrangement of PV Modules and Recycle Streams for TAME Production, Separation and Purification Technology, 2020.

5-Optimization of a New Combined Approach to Reduce Energy Consumption in the Hybrid Reactive Distillation–Pervaporation Process, Chemical Engineering and Processing, 2020.

6-Optimization and heat integration of hybrid R-HIDiC and pervaporation bycombining GA and PSO algorithm in TAME synthesis, Separation and Purification Technology, 2020.

7-Effect of the feed splitting and heat integration in classical arrangements on the Cost Minimization in Separation of the Ternary mixture, Chemical Engineering and Processing.

8-Cost Minimization by Genetic Algorithm and Energy Consumption Investigation in Separation of Ternary mixture, The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition.

9-Cost Minimization by Genetic Algorithm and The Investigation of Heat Integration Effect on Energy Quality by Exergy Analysis in Separation of Ternary mixture, The 3rd Technical Conference of Thermodynamic.

10-Analyzing and Checking the Wastewater Refinement Systems by Exergy Analysis, 4th Annual Clean Energy Conference.

11-Optimization of Distillation Columns by GA, 14th Iranian National Congress of Chemical Engineering.

12-Comparison the petlyuk distillation column and prefractionator with heat integration and optimizing by genetic algorithm, 15th Iranian National Congress of Chemical Engineering.

13-Modeling the azeotropic mixture of water and ethanol using pervaporation process by computational fluid dynamics, The 8th National Conference on CFD Applications in Chemical & Petroleum Industries.

14-Modeling the azeotropic mixture of water and isopropanol using pervaporation process by computational fluid dynamics (CFD), The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018).

1-دروس تخصصی:

ترمودینامیک، انتقال حرارت، انتقال جرم، مکانیک سیالات، عملیات واحد، طراحی راکتور، کنترل فرایند، ریاضیات(پایه و کاربردی مهندسی شیمی)، موازنه و طرح واقتصاد مهندسی

2-نرم افزارهای تخصصی:

MATLAB – Python – C++ – Visual Basic – Aspen HYSYS – Aspen Plus – Aspen Icarus – COMSOL – SimaPro

3-مباحث تخصصی:

کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی شیمی، بهینه سازی فرایند‌ها با الگوریتم های تکاملی (الگوریتم ژنتیک، الگوریتم مورچگان و ….)، برنامه‌نویسی کاربردی در مهندسی شیمی، طراحی تجهیزات فرایندی، طراحی مفهومی فرایندها، انتگراسیون فرایند، تکنولوژی پینچ، آنالیز اکسرژی، فرایندهای تلفیقی، ارزیابی چرخه حیات، دینامیک سیالات محاسباتی

 1. تدریس تجهیزات فرایندی مقدماتی – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – تابستان 1402
 2. تدریس مکانیک سیالات کاربردی – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – تابستان 1402
 3. تدریس نرم‌افزارهای مقدماتی (Aspen HYSYS، COMSOL و MATLAB) – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – تابستان 1402
 4. تدریس دوره‌ی تخصصی طراحی و بازرسی بویلر – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – تابستان 1402
 5. تدریس مستر‌ کلاس برنامه‌نویسی در مهندسی شیمی – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – بهار 1402
 6. تدریس نرم‌افزارهای پیشرفته (Aspen HYSYS و MATLAB) – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – بهار 1402
 7. تدریس مکانیک سیالات 2 – دانشگاه صنعتی اصفهان – ترم دوم سال تحصیلی 1401 – 1402
 8. تدریس دروس انتقال حرارت، ترمودینامیک، کاربرد ریاضیات، طراحی راکتور و انتقال جرم و عملیات واحد – ویژه‌ی کنکور کارشناسی ارشد 1402 – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – پاییز 1401
 9. تدریس دروس طراحی راکتور، ترمودینامیک و پدیده‌های انتقال – ویژه‌ی کنکور دکتری 1402 – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – پاییز 1401
 10. تدریس نرم‌افزارهای پیشرفته (Aspen HYSYS و MATLAB) – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – پاییز 1401
 11. تدریس مکانیک سیالات 2 – دانشگاه صنعتی اصفهان – ترم اول سال تحصیلی 1401 – 1402
 12. تدریس مستر‌ کلاس برنامه‌نویسی در مهندسی شیمی – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – تابستان 1401
 13. تدریس نرم‌افزارهای مقدماتی (Aspen HYSYS، COMSOL و MATLAB) – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – تابستان 1401
 14. تدریس دوره‌های نکته و تست دروس انتقال حرارت، ترمودینامیک، کاربرد ریاضیات، طراحی راکتور و انتقال جرم و عملیات واحد – ویژه‌ی کنکور کارشناسی ارشد 1401 – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – بهار 1401
 15. تدریس مکانیک سیالات 2 – دانشگاه صنعتی اصفهان – ترم دوم سال تحصیلی 1400 – 1401
 16. تدریس دروس انتقال حرارت، ترمودینامیک، کاربرد ریاضیات، طراحی راکتور و انتقال جرم و عملیات واحد – ویژه‌ی کنکور کارشناسی ارشد 1401 – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – پاییز 1400
 17. تدریس نرم‌افزارهای پیشرفته (Aspen HYSYS و MATLAB) – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – پاییز 1400
 18. تدریس مکانیک سیالات 2 – دانشگاه صنعتی اصفهان – ترم اول سال تحصیلی 1400 – 1401
 19. تدریس نرم‌افزارهای مقدماتی (Aspen HYSYS، COMSOL و MATLAB) – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – تابستان 1400
 20. تدریس دوره‌های نکته و تست دروس انتقال حرارت، ترمودینامیک، کاربرد ریاضیات، طراحی راکتور و انتقال جرم و عملیات واحد – ویژه‌ی کنکور کارشناسی ارشد 1400 – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – بهار 1400
 21. تدریس مکانیک سیالات 2 – دانشگاه صنعتی اصفهان – ترم دوم سال تحصیلی 1399 – 1400
 22. تدریس دروس انتقال حرارت، ترمودینامیک، کاربرد ریاضیات، طراحی راکتور، کنترل فرایند و انتقال جرم و عملیات واحد – ویژه‌ی کنکور کارشناسی ارشد 1400 – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – پاییز 1399
 23. تدریس نرم‌افزارهای پیشرفته (Aspen HYSYS و MATLAB) – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – پاییز 1399
 24. تدریس مکانیک سیالات 2 – دانشگاه صنعتی اصفهان – ترم اول سال تحصیلی 1399 – 1400
 25. تدریس نرم‌افزارهای مقدماتی (Aspen HYSYS، COMSOL و MATLAB) – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – تابستان 1399
 26. تدریس دوره‌های نکته و تست دروس انتقال حرارت، ترمودینامیک، کاربرد ریاضیات، طراحی راکتور و انتقال جرم و عملیات واحد – ویژه‌ی کنکور کارشناسی ارشد 1399 – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – بهار 1399
 27. تدریس دروس ترمودینامیک 1 و مکانیک سیالات 2 – دانشگاه صنعتی اصفهان – ترم دوم سال تحصیلی 1398 – 1399
 28. تدریس نرم‌افزارهای پیشرفته (Aspen HYSYS و MATLAB) – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – پاییز 1398
 29. تدریس دروس انتقال حرارت، ترمودینامیک، کاربرد ریاضیات، طراحی راکتور، کنترل فرایند و انتقال جرم و عملیات واحد – ویژه‌ی کنکور کارشناسی ارشد 1399 – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – پاییز 1398
 30. تدریس دروس طراحی راکتور، ترمودینامیک و پدیده‌های انتقال – ویژه‌ی کنکور دکتری 1399 – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – پاییز 1398
 31. تدریس کارگاه دو روزه‌ی MATLAB – دانشگاه صنعتی اصفهان – پاییز 1398
 32. تدریس دروس انتقال حرارت، ترمودینامیک، کاربرد ریاضیات و انتقال جرم و عملیات واحد – ویژه‌ی کنکور کارشناسی ارشد 1399 – دپارتمان جامع مهندسی شیمی دکتر امید بابایی – تابستان 1398
 33. تدریس درس مکانیک سیالات 2 در دانشگاه صنعتی اصفهان – پاییز و زمستان 97 و بهار 98 (ترم اول و دوم سال تحصیلی 97 – 98)
 34. عضو هیئت داوران و طراحان سؤال دومین دوره مسابقات کشوری شبیه سازی فرایندهای شیمیایی – دانشگاه صنعتی اصفهان – زمستان 97
 35. تدریس دروس انتقال جرم و عملیات واحد و کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ویژه آزمون کارشناسی ارشد – مؤسسه بینش – تابستان، پاییز و زمستان 97
 36. تدریس دروس طراحی راکتور و کنترل فرایند ویژه آزمون کارشناسی ارشد – مؤسسه بینش – پاییز و زمستان 97
 37. تدریس نرم‌ افزارهای Aspen Hysys و MATLAB – مؤسسه بینش – تابستان و پاییز 97
 38. تدریس کلاس‌های نکته و تست دروس انتقال جرم و عملیات واحد و کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ویژه آزمون کارشناسی ارشد – مؤسسه بینش –بهار 98
 39. طراحی سؤالات دروس ترمودینامیک، انتقال جرم و عملیات واحد، طراحی راکتور، کاربرد ریاضیات و کنترل فرایند در 8 مرحله آزمون آزمایشی مؤسسه بینش – ویژه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98
 40. تدریس درس مکانیک سیالات 2 در دانشگاه صنعتی اصفهان – پاییز و زمستان 97 (ترم اول سال تحصیلی 97 – 98)
 41. تدریس دروس انتقال جرم و عملیات واحد و کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ویژه آزمون کارشناسی ارشد – مؤسسه بینش – تابستان و پاییز 97
 42.  تدریس درس مکانیک سیالات 2 در دانشگاه صنعتی اصفهان – پاییز و زمستان 96 و بهار 97 (ترم اول و دوم سال تحصیلی 96 – 97)
 43.  عضو هیئت داوران و طراحان سؤال اولین دوره مسابقات کشوری شبیه سازی فرایندهای شیمیایی – دانشگاه صنعتی اصفهان – پاییز 96
 44.  تدریس درس نرم افزار تخصصی مهندسی شیمی 2 (Aspen Hysys) در دانشگاه صنعتی اصفهان – زمستان 96 و بهار 97(ترم دوم سال تحصیلی 96 – 97)
 45.  تدریس دروس انتقال حرارت 1 و انتقال جرم در دانشگاه آزاد تهران جنوب – تابستان 96
 46.  تدریس دروس انتقال جرم و عملیات واحد و کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ویژه آزمون کارشناسی ارشد – مؤسسه بینش – تابستان، پاییز و زمستان 96
 47.  تدریس دروس طراحی راکتور و کنترل فرایند ویژه آزمون کارشناسی ارشد – مؤسسه بینش – پاییز و زمستان 96
 48.  تدریس درس پدیده‌های انتقال ویژه آزمون دکتری – مؤسسه بینش – پاییز و زمستان 96
 49.  تدریس دروس انتقال جرم و عملیات واحد و کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ویژه آزمون کارشناسی ارشد – مؤسسه بینش – نگاره شیراز – تابستان، پاییز و زمستان 96
 50.  تدریس دروس انتقال حرارت و ترمودینامیک ویژه آزمون کارشناسی ارشد – مؤسسه جهش – تابستان، پاییز و زمستان 96
 51.  تدریس نرم‌ افزارهای Aspen Hysys و MATLAB – مؤسسه جهش – پاییز و زمستان 96
 52. طراحی سؤالات  ترمودینامیک، انتقال جرم و عملیات واحد، طراحی راکتور، کاربرد ریاضیات و کنترل فرایند در 9 مرحله آزمون آزمایشی مؤسسه بینش،آزمون ارشد مهندسی شیمی 97
 53.  تدریس درس نرم افزار (Aspen Hysys) در دانشگاه صنعتی اصفهان – زمستان 95 و بهار 96 (برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته شیمی)
 54.  تدریس درس مکانیک سیالات در دانشگاه آزاد تهران جنوب – زمستان 95 و بهار 96
 55.  تدریس درس نرم افزار تخصصی مهندسی شیمی 2 (Aspen Hysys) در دانشگاه صنعتی اصفهان – پاییز و زمستان 95 (برای دانشجویان ترم 7)
 56.  تدریس دروس آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی شیمی در موسسات بینش-نگاره و موسسه جهش – تابستان، پاییز و زمستان 95 و بهار 96 در تهران
 57.  تدریس دروس آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در موسسه نوین صدرا – شهر اصفهان – پاییز و زمستان 95
 58.  تدریس درس نرم افزار تخصصی مهندسی شیمی 2 (Aspen Hysys) در دانشگاه صنعتی اصفهان – پاییز و زمستان 94 (برای دانشجویان ترم 7)
 59.  تدریس دروس تخصصی مهندسی شیمی ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – اصفهان و تبریز – از تابستان 94
 60.  تدریس دروس (ترمودینامیک، انتقال حرارت، انتقال جرم، مکانیک سیالات، عملیات واحد، طراحی راکتور، کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی وکنترل فرایند) برای آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از سال 1387 تا کنون
 61.  تدریس دروس (ترمودینامیک، طراحی راکتور و پدیده های انتقال پیشرفته) برای آزمون دکترای مهندسی شیمی از سال 1393 تا کنون
 62.  تدریس دروس تخصصی مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی از سال 1385 تا کنون و تدریس دروس تخصصی مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1388 تا کنون
 63.  تدریس نرم افزارهای تخصصی مهندسی شیمی در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال از سال 1391 تا کنون
 64.  تدریس نرم افزار MATLAB در اداره کل آموزش شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 65.  تدریس نرم افزار MATLAB در دانشگاه صنعت نفت
 66.  تدریس نرم افزار Hysys در دانشکده شیمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 67.  تهیه لوح فشرده آموزشی “مدیریت انرژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی” به عنوان بزرگ ترین پروژه آموزشی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
Scroll to Top