فعالیت دپارتمان جامع مهندسی شیمی امید بابایی در مؤسسه پژوهش